Deduplicering inom affiliatemarknadsföring – hur påverkar det publishers?

Om man ser till saker som påverkar ett affiliateprogram i stor utsträckning men som diskuteras eller nämns mycket lite är deduplicering det koncept som passar bäst in på beskrivningen. Eftersom det diskuteras så pass lite är vetskapen om konceptet inom affiliatemarknadsföring högst sparsmakat när det egentligen borde vara en av de aspekter du tittar närmast på i informationen kring ett affiliateprogram. I det här inlägget vill vi gå igenom grunderna, vad deduplicering är, hur det implementeras av annonsörer och vilken påverkan det i slutänden har på de pengar du tjänar (eller inte tjänar).

Vad är deduplicering?

Kort beskrivet kan man säga att deduplicering är ett sätt att automatiskt eller manuellt eliminera dubbletter i en kedja av data. Ett praktiskt exempel är det faktum att endast en publisher i en klickkedja hos ett affiliatenätverk får provision när en försäljning sker. Om ett köp har kommit via klick hos ett antal olika publishers inom samma affiliatenätverk kommer endast det sista klicket belönas med provisionen (detta kan ses som branschstandard). Fram tills relativt nyligen var detta också det enda verktyg majoriteten av annonsörer använde sig av när de ska belöna en försäljning med provision, endast sista publishern i kedjan hos affiliatenätverket de arbetar med får belöning (detta i sig är ett intressant koncept, i ett senare inlägg kommer vi återvända till hur den här ”sist-på-bollen”-principen påverkat affiliatemarknadsföring och sättet publishers agerar utefter).

En problematik för annonsörer uppstod dock när de t.ex. arbetade med flera olika affiliatenätverk. Detta ledde till att en försäljning du kunde ha två olika publishers som var sista klicket innan köp hos respektive nätverk och om de inte gjorde något åt det skulle provision alltså betalas ut till två olika källor för samma försäljning.

Ett ytterligare huvudbry för annonsörer uppstår när man arbetar med många olika trafikkällor även utanför affiliatemarknadsföring. I dagens medialandskap är det inte ovanligt att stora annonsörer arbetar med flera affiliatenätverk, retargeting och/eller display, SEM för varumärke och/eller generella termer, interna nyhetsbrev etc. I dessa fall kan det vara så att en kund passerat flera olika marknadsföringskanaler innan köp som således skulle bli belönade med att ha drivit försäljningen och således bli väldigt kostsamt för individuella köp samt leda till en grumlig bild av vilken kanal som faktiskt ledde till köp. För att komma runt detta arbetar många annonsörer med deduplicering, alltså ett sätt att även utanför affiliatekanalen endast belöna den marknadsföringskanal som var sist i kedjan innan köp.

Hur används deduplicering av annonsörer?

Det första som är värt att nämna är att långt från alla annonsörer inom affiliatemarknadsföring har ett system för deduplicering. Detta kan bero på en rad olika anledningar t.ex. att man inte arbetar intensivt med andra marknadsföringskanaler, att dessa inte är särskilt dyra, att kostnaden för att implementera en lösning anses för hög eller att kunskapen om konceptet helt enkelt inte finns hos annonsören.

Det finns två olika sätt för en annonsör att implementera ett system för deduplicering. Det första, och mest ineffektiva, är att manuellt avslå provision på försäljningar som inte var sist i försäljningskedjan. Även hos små annonsörer är detta sällsynt då det innebära mycket manuellt arbete för att kontrollera och om volymerna är för små kan det helt enkelt inte vara värt det.

Det andra sättet är att införa ett automatiserat system där dedupliceringen sker i realtid. I dessa fall använder sig annonsören av någon typ av tracking switch (Google Doubleclick, PHG och Tradedoubler är exempel på aktörer som erbjuder den här typen av lösning) där annonsören kan låta alla inklickningar från marknadsföringskanaler passera och om köp genomförs belönas endast en marknadsföringskanal med försäljningen. Kort sagt kan man säga att det fungerar enligt samma princip som inom ett affiliatenätverk, endast sista klicket innan köp räknas.

Hur påverkar detta din intjäning?

Om du är ansluten till ett affiliateprogram där annonsören använder sig av deduplicering kommer det sannolikt märkas på din konverteringsgrad på programmet. Detta på grund av att de klick du genererar fortfarande kommer spåras, dock finns risken att en försäljning som kunde tillfallit dig istället krediteras till en annan kanal.

I vilken utsträckning detta påverkar dig som publisher är omöjligt att säga då annonsörer har väldigt olika inställning till hur konceptet ska användas i praktiken och vad som är rättvist/inte rättvist att kontrollera mot. Om en annonsör använder sig väldigt intensivt av många olika marknadsföringskanaler och samtidigt arbetar med deduplicering är risken såklart större att du kommer ser färre köp krediteras till ditt konto. Om du är osäker är det bästa sättet att undersöka detta att titta i annonsörens programinställningar/beskrivning alternativt ta kontakt med nätverket via du är ansluten till annonsören.

Sammanfattning:

Med tanke på vilken betydande effekt deduplicering kan ha på affiliateprogram är det besynnerligt att det finns så lite att läsa om det och hur lite utrymme det får i diskussionen kring affiliatemarknadsföring. Vi vill understryka att vi inte är emot deduplicering som koncept, det är fullt rimligt att ett företag inte vill betala provision eller härleda en försäljning till flera olika marknadsföringskanaler. Därutöver skapar detta möjligheter för annonsörer att avgöra vilka marknadsföringskanaler de faktiskt borde satsa mer alternativt mindre på. Däremot vill vi göra publishers uppmärksamma på vad konceptet innebär, hur det fungerar och vilken påverkan det kan tänkas ha på intjäning. I mångt och mycket är det upp till annonsör själva att bestämma vilka kanaler man tycker är rättvisa att deduplicera emot vilket kräver att du som publisher är påläst och tar med detta i dina uträkningar när du väljer hur mycket/litet du vill marknadsföra ett affiliateprogram.

Om du vill läsa mer om ämnet rekommenderar vi att du besöker Affiliate Window, ett brittiskt nätverk som har skrivit en utförlig guide om konceptet för annonsörer. Vi hoppades kunna inkludera svenska artiklar gällande deduplicering inom affiliatemarknadsföring men en snabb Google-sökning visar att konceptet tyvärr inte populariserats på denna marknaden, i alla fall än så länge.

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar

wpDiscuz